Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1

Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op
iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen
SP@TTERS en degene die een toegangsbewijs ter zake een door “SP@TTERS”
georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”).
Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot
stand komen via een door “SP@TTERS” voor het betreffende evenement
ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen:
“(voor)verkoopadres”).

1.2

Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de
SP@TTERS HOLEBI zwembad party, met daarin:(muziek)-uitvoeringen,
Podiumkunsten en/ of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3

Onder plaats waar SP@TTERS wordt gehouden, wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van SP@TTERS evenals alle
terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het
complex( de Tongelreep te Eindhoven), waarbinnen SP@TTERS plaatsvindt.

1.4

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2 Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1

De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen
“SP@TTERS” en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een
toegangsbewijs voor SP@TTERS bij “SP@TTERS” dan wel een door “SP@TTERS”
ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.

2.2

Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege “SP@TTERS”
verstrekt document en een door of vanwege “SP@TTERS” verstrekte barcode.
De barcode is een unieke code.

2.3

Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan de persoon op wiens naam het toegangsbewijs staat gesteld.

2.4

De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van “SP@TTERS”. Het
toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van SP@TTERS. Alleen de
houder van het toegangsbewijs krijgt toegang. “SP@TTERS” mag ervan
uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop
is (de klant is). “SP@TTERS” is niet gehouden ten aanzien van geldige
toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf
voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door
“SP@TTERS” dan wel een door “SP@TTERS” ingeschakeld (voor)verkoopadres
verstrekt toegangsbewijs( E-Ticket).

2.5

Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking
is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal,
beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6

Alleen aanschaf bij de erkende voorverkoopadressen of bij “SP@TTERS”
garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast
dienaangaande rust op de klant.

2.7

Het toegangsbewijs dat bestaat uit een E-Ticket met daarop o.a. een
barcode. Deze wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant
verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op
deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit
toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en
dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. “SP@TTERS” kan noch
de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst
van het toegangsbewijs garanderen.

 

3 Verbod doorverkoop e.d.

3.1

De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor
zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door
te verkopen of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.
De toegangsbewijzen worden op naam van de klant verstrekt.

 

4 Verplichtingen van de klant

4.1

De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van SP@TTERS.

4.2

De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd
toegangsbewijs (polsbandje) tijdens SP@TTERS en zolang hij zich op de
plaats waar SP@TTERS wordt gehouden bevindt. Dit toegangsbewijs bestaat
uit een polsband
met barcode, welke bij aankomst wordt verstrekt na verificatie van het
E-ticket
met barcode. Het E-ticket is eenmalig geldig. De klant is zelf
verantwoordelijk voor het in bezit houden van zijn E-ticket tot het
moment van verificatie aan de ingang van SP@TTERS. Bij de verificatie
wordt een polsband
met barcode aan de klant uitgereikt welke hij direct om linker dan wel
rechter pols dient te bevestigen. Het niet zichtbaar dragen of verlies
van deze polsband, heeft consequenties voor de aanwezigheid binnen
SP@TTERS. Bij verlies van de polsband gedurende de avond bent u
verplicht dit onverwijld aan de organisatie te melden. Als gast bent u
verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar SP@TTERS
wordt gehouden (de Tongelreep), het ordepersoneel en andere bevoegden,
uw toegangsbewijs ( polsbandje) te tonen.

4.3

De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek
van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te
identificeren om “SP@TTERS” onder meer in staat te stellen te voldoen
aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen,
waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan
personen met een leeftijd jonger dan 16 jaar.

4.4

Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)-
wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te
brengen naar de plaats waar SP@TTERS plaatsvindt. Tevens is het
verboden om DRUGS en gerelateerde middelen tijdens uw aanwezigheid op
SP@TTERS party, in bezit te hebben of te verhandelen. Onder drugs wordt
verstaan: alle middelen die als zodanig in de wet worden genoemd. Bij
constatering van deze zaken schakelen wij onverwijld de security in,
hetgeen onder meer inbeslagname van deze zaken inhoud, en eventuele
melding aan de bevoegde autoriteiten.

4.5

Registratie van SP@TTERS in welke vorm dan ook, waaronder inbegrepen o.a. fotograferen, filmen en het maken van (andere)
beeld en/of geluidsopnamen, is toegestaan.
Met met oog op de wet op de privacy zijn dergelijke opnames echter alleen voor privé vertoning toegestaan.
Uitzondering: nadruk van en/of overname van posters en andere drukwerken van
“SP@TTERS” is wel verboden zonder expliciete
toestemming van SP@TTERS. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

4.6

SP@TTERS is een “NO SEX” Party. Onder “Sex” verstaat SP@TTERS alle
handelingen die seksueel getint zijn, als hinderlijk worden ervaren of
als zodanig te interpreteren zijn. SP@TTERS
tolereert geen intimiteiten die afwijken van “de goede zeden”. Tevens
zal het niet geoorloofd zijn om met 2 personen gelijktijdig in een
toilet, kleedruimte of anderszins aanwezig te zijn. De
beveiligers, het personeel van de Tongelreep en alle SP@TTERS
medewerkers zijn bevoegd u aan te spreken op uw gedragingen. Wanneer u
zich niet houd aan de aanwijzingen die worden gegeven,
riskeert u dat u zult worden verwijderd van SP@TTERS. Wanneer u het niet
eens bent met de aanwijzingen van het personeel, kunt u uiteraard uw
mening bekend maken bij de directie van SP@TTERS. De SP@TTERS directie
zal alle standpunten en motivaties horen, en een besluit nemen. Het door
de SP@TTERS directie genomen besluit is bindend.

4.7

Indien de klant na het betreden van de plaats waar SP@TTERS
plaatsvindt, deze plaats verlaat, behoudt het toegangsbewijs zijn
geldigheid voor de duur van SP@TTERS.

4.8

De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of
aanwijzingen van “SP@TTERS”, de exploitanten van de plaats waar SP@TTERS
wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

 

5 Rechten van “SP@TTERS”

5.1

Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen
zoals genoemd in de in de artikelen 3 en 4 van deze algemene voorwaarden
is “SP@TTERS” gerechtigd de klant de (verdere) toegang tot de SP@TTERS
party te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het
bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen
servicekosten) aan “SP@TTERS”, al dan niet via een (voor)verkoopadres,
heeft voldaan.

5.2

“SP@TTERS” behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang
tot SP@TTERS te ontzeggen of van de plaats waar SP@TTERS plaatsvindt te
verwijderen indien “SP@TTERS” dit redelijkerwijs nodig acht ter
handhaving van de rust veiligheid en orde tijdens SP@TTERS. De klant die
door de SP@TTERS directie op grond van een genomen besluit volgens
artikel 4.6 wordt verwijderd, verliest tevens het recht een volgende
editie van SP@TTERS te bezoeken.

5.3

Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het
toegangsbewijs is “SP@TTERS” gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs
de (verdere) toegang tot SP@TTERS te weigeren, zonder dat de klant c.q.
deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4

“SP@TTERS” is gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken.
Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op
enige vergoeding.

Tijdens het SP@TTERS evenement zullen er door
SP@TTERS en/of in opdracht van SP@TTERS
ook beeld en geluidsopnamen worden gemaakt. Door deelname aan het
SP@TTERS evenement stemt de bezoeker in, dat
SP@TTERS niet alleen deze beeld & geluidsopnamen,
maar alle opnamen genomen van,
voor, door of tijdens het SP@TTERS evenement, kan
gebruiken in de (sociale)media, in de pers en/of op de website om het
SP@TTERS evenement te promoten, zonder daar vooraf
speciaal toestemming te vragen aan de betrokken persoon of personen. Uiteraard
wil SP@TTERS rekening houden met de wensen van de
bezoekers en zullen wij het materiaal, mits mogelijk, aanpassen of verwijderen,
mocht dat de wens zijn van de persoon op het materiaal.
SP@TTERS kan niet aansprakelijk gehouden worden
voor schade of letsel in welke wijze dan ook door publicatie of gebruik van
beeld of geluidsmateriaal.

 

6 Overmacht

6.1

Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit
verband mede begrepen, een (technisch)probleem in de
evenementruimte, uitbraak van een “griepgolf”, waarbij door
overheidsmaatregelen een sluiting van SP@TTERS wordt bevolen, et cetera
heeft “SP@TTERS” het recht SP@TTERS te verschuiven naar een latere datum
of SP@TTERS te annuleren.

6.2

Indien SP@TTERS als gevolg van of in verband met overmacht door
“SP@TTERS” wordt geannuleerd, zal “SP@TTERS” uitsluitend verplicht zijn
aan de klant de vergoeding die de klant voor het toegangsbewijs aan
“SP@TTERS”, al dan niet via een (voor)verkoopadres heeft voldaan te
restitueren. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na
de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na
overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en
onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement.
Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan
de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander
evenement.

6.3

Indien SP@TTERS als gevolg van of in verband met overmacht, door
“SP@TTERS” wordt verschoven naar een andere datum blijft het
toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop SP@TTERS zal
plaatsvinden. Mocht de klant SP@TTERS op de nieuwe datum niet kunnen of
willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren
bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding die de
klant voor dit toegangsbewijs aan “SP@TTERS”, al dan niet via een
(voor)verkoopadres, heeft voldaan. Deze restitutie zal alleen
plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd
toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien SP@TTERS
verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op
restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende
toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen
vier weken na de verplaatste datum waarop SP@TTERS plaatsvindt. Indien
SP@TTERS is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het
toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de
vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de
(oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een
(voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden
vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang
tot een ander evenement.

 

7 Aansprakelijkheid “SP@TTERS”

7.1

“SP@TTERS” is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en
die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan “SP@TTERS”
toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in
aanmerking die schade waartegen “SP@TTERS” is verzekerd en die door de
verzekeraar wordt vergoed.
Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

  • Gevolgschade;
  • immateriële schade;
  • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van “SP@TTERS”.
  • Bij afgelasting van SP@TTERS, wordt enkel de entree kosten die door
    de klant reeds zijn betaald, aan de klant geretourneerd. Door de klant
    gemaakte kosten omtrent “SP@TTERS”, komen niet voor vergoeding in
    aanmerking

7.2

Het betreden van de plaats waar SP@TTERS plaatsvindt en het bijwonen
van SP@TTERS, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat
“SP@TTERS” geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan
door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en
andere lichamelijke stoornissen.

7.3

“SP@TTERS” zal ernaar streven dat SP@TTERS zoveel mogelijk volgens
het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet
aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade
welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

7.4

“SP@TTERS” is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is,
ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

 

8 Slotbepalingen

8.1

Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de
klant en “SP@TTERS” bestaat is Nederlands recht van toepassing.

8.2

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de
overeenkomst tussen “SP@TTERS” en de klant of enige overeenkomst die
daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door
de bevoegde rechter te Den Bosch. “SP@TTERS” is te allen tijde bevoegd
een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.